Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NULLA METUS VEILIGHEIDSEDUCATIE

TEN BEHOEVE VAN (ONDERWIJS)DIENSTEN

 

Inleiding:

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die Nulla Metus veiligheidseducatie hanteert bij overeenkomsten met opdrachtgever(s) en/of particuliere cursisten, en die allerlei zaken regelen die zich (mogelijk) kunnen voordoen, bv. het annuleren van een overeenkomst. Ze geven aan wat dan de rechten en plichten van Nulla Metus en van de cursist zijn.

Nulla Metus heeft als algemeen uitgangspunt dat (juridische) problemen binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid worden opgelost. De hieronder beschreven voorwaarden zijn “algemeen”. Is het in een bijzondere situatie niet redelijk of billijk dat
Nulla Metus zich hierop beroept, dan kan een cursist binnen een redelijke termijn een gemotiveerd verzoek doen om hier alsnog van af te wijken. Nulla Metus zal het probleem dan nogmaals beoordelen.

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de algemene verkoopvoorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tussen Nulla Metus en cursisten gesloten overeenkomst en door
      Nulla Metus verstrekte offertes. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn        overeengekomen.

1.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige
      bepalingen volledig van toepassing.

Artikel 2 – Aanbiedingen en bedenkperiode

2.1 Alle aanbiedingen van Nulla Metus zijn vrijblijvend en hebben, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven, een
      geldigheidsduur van 30 dagen.

2.2 Een overeenkomst met Nulla Metus komt tot stand door ondertekening door de cursist van het daartoe bestemde
      inschrijving- of aanmeldingsformulier of nadat Nulla Metus een schriftelijke bevestiging heeft gezonden aan de cursist.
      Naderhand gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen binden Nulla Metus slechts indien deze door
      Nulla Metus schriftelijk zijn bevestigd aan de cursist.

2.3 De cursist kan een overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken,
      vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Nulla Metus stelt hiervoor een formulier ter beschikking.

Artikel 3 – Annulering in geval van onderwijsdiensten

3.1 Overeenkomsten kunnen door de cursist, ingeval van een overeenkomst op afstand na verloop van de bedenktijd als vermeld
     onder 2.3 van deze algemene voorwaarden slechts schriftelijk worden geannuleerd:

       a. in de periode gelegen tot 6 weken voorafgaand aan de eerste onderwijsdatum tegen betaling van € 50,- annuleringskosten;

       b. in de periode gelegen tussen 6 en 3 weken voorafgaand aan de eerste onderwijsdatum tegen betaling van 50% van de
           overeengekomen vergoeding als annuleringskosten;

       c. in de periode gelegen tussen 3 weken en 1 week voorafgaand aan de eerste onderwijsdatum tegen betaling van 75% van de
           overeengekomen vergoeding als annuleringskosten.

3.2 Wanneer de opdracht ingeval van een overeenkomst op afstand na verloop van de bedenktijd als vermeld onder 2.3 van deze
      algemene voorwaarden één week voor, op of na de eerste onderwijsdatum wordt geannuleerd, wordt 100% van de
      overeengekomen vergoeding, vermeerderd met de eventueel daarover verschuldigde BTW alsmede €50,- administratiekosten
      in rekening gebracht.

3.3 Ingeval de cursist na aanvang van de cursus deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft
      de cursist geen recht op enige terugbetaling.

3.4 Nulla Metus heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een cursist te weigeren, in
      welke gevallen de cursist recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Nulla Metus betaalde bedrag.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk dertig dagen na factuurdatum. Ingeval van termijnbetalingen dient betaling te geschieden
      tegen de overeengekomen betalingsdatum, doch uiterlijk dertig dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de
      declaraties en/of de uitvoering van de diensten geven de cursist geen recht de betalingsverplichting op te schorten.
      Indien betaling niet binnen de vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de cursist in verzuim en vanaf de factuurdatum de
      wettelijke rente per maand of gedeelte daarvan verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

4.2 De reis- en arrangement-/verblijfskosten, alsmede de verplichte literatuur in verband met deelname aan een cursus zijn niet in
      het cursusgeld inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 In het geval dat de cursist:

       a. in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op een
           substantieel gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;

       b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

       c. tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens Nulla Metus;
       worden nog verschuldigde bedragen direct opeisbaar en heeft Nulla Metus het recht de met de cursist gesloten
       overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.

4.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cursist. De buitengerechtelijke
      incassokosten worden in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten,
      zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW.

Artikel 5 – Onderzoek, reclames

Reclames over de uitgevoerde diensten dienen door de cursist binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende diensten schriftelijk te worden gemeld aan Nulla Metus.
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen.

Artikel 6 – Opzegging

Alle overeenkomsten kunnen tussentijds schriftelijk worden opgezegd indien instandhouding van de overeenkomst op grond van gewijzigde omstandigheden welke ten tijde van het aangaan van de overeenkomst in kwestie redelijkerwijs voor de opzeggende partij niet voorzienbaar waren en welke niet krachtens deze voorwaarden, de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor diens risico komen, redelijkerwijs niet langer kan worden gevergd. Indien een overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de cursist op grond van dit artikel, heeft Nulla Metus recht op pro rato betaling van de reeds uitgevoerde diensten alsmede op compensatie van haar kosten (zoals, maar niet gelimiteerd tot: bezettingsverlies) en winstderving voor zoveel die niet in voormelde pro ratiobetaling zijn verdisconteerd.

Artikel 7 – Opschorting en ontbinding

7.1. Nulla Metus is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die het onmogelijk maken of die
       maken dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt
       nageleefd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding        van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

7.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden anders dan op grond van het in artikel 2.3 van deze algemene voorwaarden is
       bepaald, zijn de vorderingen van Nulla Metus op de cursist onmiddellijk opeisbaar. Indien Nulla Metus de nakoming van haar
       verplichtingen jegens de cursist opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Nulla Metus voor een gepleegde onrechtmatige daad en voor indirecte- of gevolgschade als gevolg van
      een toerekenbare tekortkoming is uitgesloten.

8.2 Voor directe door de cursist geleden schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Nulla Metus, is Nulla Metus
      slechts aansprakelijk voor zover de cursist bewijst dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van de toerekenbare
      tekortkoming en voorts per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, tot de tussen
      partijen overeengekomen waarde van de verbintenis of de verbintenissen in de nakoming waarvan Nulla Metus aldus
      toerekenbaar is tekort geschoten, met een maximum van € 25.000,- exclusief btw.

8.3 Verder reikende aansprakelijkheidsbeperkende of uitsluitende voorwaarden, welke door derden (zoals, maar uitdrukkelijk niet
      beperkt tot: toeleveranciers) aan Nulla Metus kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Nulla Metus aan de cursist
      worden tegengeworpen.

8.4 De beperkingen van Nulla Metus’s aansprakelijkheid zoals genoemd in de voorafgaande artikelleden, geldt niet indien de schade
      te wijten is aan bewuste roekeloosheid of opzet van ondergeschikten van Nulla Metus.

8.5 De cursist vrijwaart Nulla Metus, haar personeel en eventueel door Nulla Metus in het kader van de uitvoering van haar
      verplichtingen onder deze overeenkomst ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door
      deze derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met door Nulla Metus geleverde prestaties
      onder deze voorwaarden, tenzij Nulla Metus, indien de schade door opdrachtgever zou zijn geleden, zich op grond van dit
      artikel niet op beperking van haar aansprakelijkheid zou kunnen beroepen.

Artikel 9 – Overmacht

9.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die zij jegens elkaar hebben, indien zij daartoe gehinderd
       worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
       het verkeer geldende opvattingen voor Nulla Metus rekening komt, waaronder mede begrepen: werkstaking en/of –
       onderbreking (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), overheidsmaatregelen die de uitvoering van de diensten
       belemmeren, ziekte of onvoorzien ontslag van medewerkers die in het kader van de dienstverlening zouden worden ingezet
       en waarvoor, naar het redelijke oordeel van Nulla Metus, geen vervanging gevonden kan worden alsmede (al dan niet
       toerekenbare) tekortkomingen van leveranciers als gevolg waarvan Nulla Metus haar verplichtingen jegens opdrachtgever
       geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen. Ook indien Nulla Metus in verzuim verkeert, komt haar een beroep op overmacht toe.

9.2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
       Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
       verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.3. Voor zoveel Nulla Metus ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de
       overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
       zelfstandige waarde toekomt, is Nulla Metus gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
       separaat te declareren. Cursist is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
9.4  Nulla Metus is voorbehouden in een overmacht situatie de cursusdata in overleg met de opdrachtgever te verplaatsen.

Artikel 10 – Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de uitvoering van de diensten van elkaar verkrijgen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen ofwel redelijkerwijs dienden te kennen.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten welke resulteren uit de door Nulla Metus ten behoeve van de cursist uit te voeren
         diensten, zullen berusten bij Nulla Metus. Alle door Nulla Metus verstrekte stukken, zoals, maar niet gelimiteerd tot:
         rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te
         worden gebruikt door de cursist en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nulla Metus
         worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken
         anders voortvloeit.

11.2. Ingeval computerprogrammatuur wordt geleverd, verkrijgt de cursist slechts een niet-overdraagbare licentie tot het gebruik
         daarvan in overeenstemming met het doel van de programmatuur.

11.3. Nulla Metus behoudt het recht de door de uitvoering van de diensten verkregen kennis ook voor andere doeleinden te
         gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Nulla Metus is gerechtigd
         het in opdracht vervaardigde te signeren. Nulla Metus is gerechtigd het in opdracht vervaardigde, met inachtneming van                 belangen van opdrachtgever, voor eigen publicitaire en/of promotionele doeleinden te gebruiken.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen Nulla Metus en de cursist is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij Nulla Metus er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woon/vestigingsplaats van de cursist.