Klachtenregeling

Klachtenprocedure Nulla Metus

U kunt uw klacht met behulp van ons klachtenformulier met eventuele bijlage(n) via de site aan ons versturen.
U kunt er ook voor kiezen om uw klacht per mail (naar info@nulla-metus.nl) of via de post te versturen. 
Ons adres is;
Nulla Metus veiligheidseducatie
Graanakker 60
2743 EL te Waddinxveen 


Artikel 1: Begrippen

1. Klacht: Onder een klacht verstaan wij, iedere schriftelijke uiting (bij voorkeur via ons klachtenformulier) van een organisatie of persoon, gericht aan de directie
van Nulla Metus, waarin deze zijn of haar onvrede of ongenoegen uit over het onderwijs, de docent, het beleid of een gedraging van of namens Nulla Metus. 

2. Klager: Onder klager verstaan wij, degene die een klacht indient.

3. Docent: Onder docent verstaan wij, degene die de dagelijkse cursussen/trainingen en opleidingen namens Nulla Metus verzorgt. 

4. Directie: Onder directie verstaan wij, de directeur van Nulla Metus.

Artikel 2: Doel van de klachtenprocedure
Binnen deze klachtenprocedure is het ons doel om ontvangen klachten op een snelle en vertrouwelijke wijze af te handelen.
Hierbij trachten wij de klager zo goed mogelijk tevreden te stellen. Vanzelfsprekend is het ook ons doel om herhaling van de situatie en klacht te voorkomen. 

Artikel 3: Hoe werkt de klachtenprocedure?
Wanneer wij een klacht ontvangen, zowel telefonisch, per post als per mail, zijn wij verantwoordelijk voor een correcte klachtafhandeling.
De klacht wordt ingeboekt in onze klachtenregistratie. Daarin worden de volgende gegevens vastgelegd: -datum van ontvangst van de klacht, -naam klager, -telefoonnummer en een korte beschrijving van de klacht. N.a.v de klacht zal er contact worden opgenomen met de klager om een oplossing te vinden.
Belangrijk is dat in alle gevallen de klacht altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Artikel 4: Welk termijn wordt gehanteerd?
Na ontvangst van klacht bevestigen wij dit de eerstvolgende werkdag aan de klager per mail/telefoon. De procedure is dat binnen vier weken de klacht wordt afgehandeld, tenzij artikel 5 hierbij van toepassing is. Mocht dat het geval zijn dan wordt de klacht binnen maximaal één jaar afgehandeld.

Artikel 5: De onafhankelijke derde
Mocht er door de klager en de directie van Nulla Metus geen bevredigende oplossing worden gevonden dan kan een onafhankelijke derde partij mogelijk een oplossing aandragen. Wanneer deze een uitspraak over de klacht doet is deze voor alle partijen bindend. In het geval van Nulla Metus is de onafhankelijke derde partij hoofdinspecteur dhr. Z. Essanoussi, Teamchef basispolitie onderwijs, Politieacademie Rotterdam.

Artikel 6: Klachtenregistratie
Een ingediende klacht wordt bij Nulla Metus in een dossier van de klager vastgelegd. De correspondentie die betrekking heeft tot de klacht/klager wordt hierin vastgelegd. Wanneer de klacht opgelost is, worden alle documenten die hierop betrekking hebben maximaal één jaar bewaard waarna het zal worden vernietigd. 

Wilt u een klacht indienen?
Vult u hier het klachtformulier in en stuur deze met eventuele bijlage naar ons toe. 


Als u een voorkeur heeft hoe wij contact met u opnemen ,kunt u dit in uw bericht vermelden. (bv telefonisch of per mail)